Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Gdy przyszłość spotyka się z przeszłością"


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Wyniki badań archeologicznych na terenie obwodnicy Nysy

Wystawa czynna: 13.05.2017-13.08.2017
Kuratorzy wystawy: Mariusz Krawczyk i Krzysztof Dobrzański
Wernisaż: 13 maja 2017 r. (podczas Nocy Muzeów)

Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46”.
Inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Odział w Opolu.
Wykonawca inwestycji i sponsor wystawy archeologicznej – MOTA-ENGIL Central Europe S.A.
Wykonawcy badań archeologicznych:
„AKME” Zdzisław Wiśniewski Spółka z o.o.; Wrocław
Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego Dolnego Śląska, Wrocław,
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ARCHEOPLAN, Kraków
Budowa obwodnicy Nysy to rozległe zamierzenie polegające na zrealizowaniu pasa drogowego, w dużej części dwujezdniowego, o łącznej długości 16,5 km, a także przepraw mostowych, wiaduktów i rond. Wielkość tej inwestycji można mierzyć nie tylko kosztami wynoszącymi ponad 307 milionów złotych, ale także jej wielkim zasięgiem przestrzennym.
Od momentu podjęcia pierwszych prac projektowych było oczywiste, że tak rozległe obszarowo przedsięwzięcie może stwarzać zagrożenie dla znajdujących się tu archeologicznych pozostałości dawnego osadnictwa. Na szczęście inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już od wielu lat posiada wypracowany schemat działań, który pozwala na pogodzenie budowy dróg i autostrad z ochroną dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Efekty badań archeologicznych prowadzonych przy okazji inwestycji prezentuje niniejsza wystawa.
Przed rozpoczęciem budowy obwodnicy, na planowanej trasie jej przebiegu w latach 2013 i 2014 przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe. W ich wyniku wytypowano do badań wykopaliskowych 10 stanowisk archeologicznych. Prace badawcze wykonano w początkowej fazie inwestycji, w połowie 2015 roku. Łącznie przebadano teren o imponującej powierzchni 604 arów, tak więc były to największe tego typu badania prowadzone do tej pory na terenie ziemi nyskiej.
W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych odkryto pojedyncze znaleziska związane z najstarszymi etapami osadnictwa człowieka na terenie ziemi nyskiej datowane na okres paleolitu górnego, mezolitu i epokę neolitu. Na stanowisku archeologicznym w Wyszkowie Śląskim znaleziono ślady pobytu ludności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki brązu. Na stanowiskach Nysa nr 15 i Niwnica nr 9 przebadano 2 rozległe osady - wioski z pierwszych wieków naszej ery, związane z ludnością kultury przeworskiej. Z kolei na okres IX-XII wieku naszej ery datowana jest wczesnośredniowieczna osada słowiańska na stanowisku w Złotogłowicach, ulokowana na wyniesieniu, przy skraju doliny Nysy Kłodzkiej. Zarejestrowano też liczne ślady działalności gospodarczej datowane na czasy nowożytne, a także miejsca umocnień militarnych z 1945 roku.
Mariusz Krawczyk i Krzysztof Dobrzański - kuratorzy wystawy