Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

RODO


Ochrona i przetwarzanie danych osobowych


Aby umożliwić Państwu skorzystanie z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zwanym dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Powiatowe w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa, tel. 77 433 20 83, mail: info@muzeum.nysa.pl
W razie pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ireneuszem Kamińskim, tel. +48 696 425 888, mail: iod@ckziu.nysa.pl

2. Dane osobowe podaje Pani/Pan świadomie i dobrowolnie. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Muzeum Powiatowe w Nysie ustawowych zadań publicznych oraz realizacji zawartych umów.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. Muzeum Powiatowe w Nysie może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

a) podmiotom, z którymi Muzeum Powiatowe w Nysie ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Muzeum Powiatowego w Nysie przewidzianych prawem. Podmioty, którym Muzeum Powiatowe w Nysie przekazuje Państwa dane osobowe zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić te dane,

b) organom nadzorującym i organom władzy w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, (np. organom podatkowym i organom ścigania, sądom).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa i zastosowane będą odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.


5. Posiada Pani/Pan prawo do:

· uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej),

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

· jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność dotychczasowego przetwarzania.