Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Archeologia


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Zbiory archeologiczne Muzeum Powiatowego w Nysie 


Muzeum Powiatowe w Nysie gromadzi pradziejowe zabytki archeologiczne z terenu ziemi nyskiej oraz zabytki późnośredniowieczne i nowożytne z historycznego centrum Nysy. Są to zabytki pojedyncze, oraz w znakomitej większości ich zespoły pochodzące z badań wykopaliskowych w obrębie poszczególnych stanowisk archeologicznych lub też poszczególnych wykopów z terenu Nysy. Zbiory te gromadzone są od początku istnienia nyskiego muzeum, to jest od końca XIX w.

Obecnie zbiory te obejmują grupę około 7500 zabytków wydzielonych, zgromadzonych w kilkuset zespołach, oraz kilkadziesiąt tysięcy fragmentów wyrobów dawnej kultury materialnej, tworzących zespoły tak zwanych zabytków masowych. 

Archeologia pradziejowa 

Najstarsze artefakty to wyroby krzemienne datowane na okres paleolitu środkowego, pochodzące między innymi z rejonu wsi Domaszkowice. O wiele liczniejsze są znaleziska z paleolitu górnego i schyłkowego - pochodzą głównie z rejonów miejscowości Otmuchów, Wójcie, Węża, Domaszkowice.

Nieliczne zabytki z epoki mezolitu to prymitywne siekiery krzemienne – tak zwane ciosaki oraz miniaturowe ostrza krzemienne służące jako grociki strzał do łuku.

Zbiory z epoki neolitu to znaleziska z kręgu wszystkich ważniejszych, rozpoznanych archeologicznie kultur neolitycznych rozwijających się na terenie Polski i Europy Środkowej: kultury kręgu naddunajskiego – kultura ceramiki wstęgowej rytej i kultura ceramiki wstęgowej kłutej, także kultura pucharów lejkowatych. Teren obecnej ziemi nyskiej penetrowany był też przez przedstawicieli kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej. Zabytki neolityczne to nieliczne naczynia gliniane oraz ich fragmenty, narzędzia wykonane z krzemienia, między innymi krzemienne sierpy, a także kamienne toporki, siekiery, motyki, lemiesze, oraz rzadki okaz neolitycznej siekiery miedzianej -  wszystkie służyły jako narzędzia pracy najstarszych społeczeństw rolniczych.

Na terenie ziemi nyskiej rozkwit osadnictwa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza nastąpił w okresie trwającego ponad tysiąc lat rozwoju kultury łużyckiej. W zachodniej części obecnej ziemi nyskiej znajdują się pozostałości licznych osad. Towarzyszyły im cmentarzyska z ciałopalnymi pochówkami wyposażonymi w naczynia ceramiczne. Z tego okresu pochodzi bogata kolekcja ornamentowanych naczyń, gliniane grzechotki dziecięce, także wyroby wykonane z brązu: siekierki, nóż, oraz ozdoby - szpile do spinania szat, bransolety, naszyjniki.

Z epoką żelaza związana jest kultura przeworska. Rozwinęła się na przełomie starej i nowej ery na obszarach Polski i Śląska. Na terenie ziemi nyskiej apogeum rozwoju osadnictwa kultury przeworskiej przypada na pierwsze wieki naszej ery – okres wpływów rzymskich i wczesny okres wędrówek ludów. Oprócz pojedynczych naczyń i fragmentów naczyń ceramicznych są to przedmioty metalowe: narzędzia, groty włóczni, elementy tarcz wojowników, zapinki służące do spinania szat. Także przedmioty związane z ówczesną gospodarką – przęśliki i ciężarki tkackie, żużel żelazny stanowiący pozostałość po funkcjonowaniu dymarek służących do wytopu żelaza.  

Zabytki z okresu wczesnego średniowiecza, to głównie osadnicze znaleziska fragmentów ceramicznych. Wyjątkowym zespołem jest skarb monet srebrnych z X wieku, zawierający denary pochodzące z terenów zachodniej i południowej Europy, a także dirhemy arabskie - ślady kontaktów z arabskimi kupcami. 

Archeologia epoki późnego średniowiecza i okresu nowożytnego

Zabytki z tego okresu stanowią około 80 % zbiorów muzealiów archeologicznych Muzeum Powiatowego w Nysie. Pochodzą z badań archeologicznych, które towarzyszą wszelkim działaniom inwestorskim prowadzonym po 1945 r. w obrębie centrum Nysy. Szczególne nasilenie tych działań miało miejsce w latach 60. XX w., w związku z ponowną, kompleksową zabudową wyburzonego, historycznego centrum miasta. W ostatnich latach prace archeologiczne zostały ponownie zintensyfikowane wskutek wzmożonej działalności inwestycyjnej. W trakcie badań archeologicznych odsłaniane są miejskie nawarstwienia kulturowe, pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej, oraz historycznej zabudowy murowanej – kamienicznej i municypalnej. Z nawarstwień tych uzyskuje się często duże ilości ruchomego materiału zabytkowego – ceramika, drewno, metal. szkło, skóra, kość i róg, kamień. W zdecydowanej większości są to wyroby miejscowego rzemiosła, rzadziej przedmioty importowane. Najliczniejsza kategoria to wyroby ceramiczne, datowane na okres od XIII do XVIII w.; większość wiek XV – XVI. Jest to kilkadziesiąt tysięcy fragmentów ceramicznych, oraz blisko 1500 całych lub zrekonstruowanych naczyń glinianych – garnki, dzbany, misy, patelnie, kubki, pokrywki; część spośród nich to naczynia glazurowane. Odrębną kategorię wyrobów ceramicznych stanowią późnośredniowieczne kafle piecowe – tak zwane kafle gankowe.

Wyroby z drewna to drobne przedmioty codziennego użytku – fragmenty naczyń toczonych i klepkowych, łyżki, patynki i wiele innych, oraz dużych rozmiarów wyroby ciesielskie, jak przykład belki – fragmenty konstrukcji budowlanych, elementy wodociągów w postaci rynien i rur, konstrukcje studni i kloak, a także pale – elementy konstrukcji mostowych i wzmocnienia fundamentowania dawnych budowli miejskich.

Zabytki metalowe to bardzo różnorodna kategoria wyrobów:

- drobne elementy konstrukcyjne - na przykład: gwoździe, okucia, zawiasy, itp.,

- przedmioty codziennego użytku – noże, okucia pochewek, brzytwy, nożyce, klucze, kłódki, itp.,

- narzędzia lub ich elementy - siekiery, motyki, łopaty, wiertła itp.,

- elementy ubiorów – sprzączki, aplikacje, guziki,

- ozdoby i drobna biżuteria – pierścionki, łańcuchy, ozdobne zakończenia pasów, itp.,

- wyposażenie rzędu końskiego – ostrogi, strzemiona, wędzidła, podkowy,

- elementy uzbrojenia – groty włóczni, strzały do łuki i bełty kuszy, sztylet, kule armatnie i do broni palnej.

Osobna kategoria to znaleziska numizmatów – XVII-wieczny skarb 1224 monet z okolic Nysy i kilkadziesiąt monet – pojedynczych znalezisk z badań wykopaliskowych.

Zabytki szklane to około 2500 fragmentów z okresu późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, w tym kilkadziesiąt częściowo zrekonstruowanych naczyń – puchary fletowe, szklanice cylindryczne, szklanki, flasze, dzbany, kieliszki, a także gomółki okienne. Osobna kategoria to duży zbiór naczyń z epoki przemysłowej – XIX i I połowa XX w. – głównie butelki, w tym z firmowymi napisami, kałamarze, itp.

Wyroby skórzane to głównie elementy obuwia z okresu późnego średniowiecza, w tym kilka egzemplarzy zachowanych w całości przyszew butów. Także pochewki, sakwy i liczne ścinki – pozostałości z pracowni szewskich. Kilka wyjątkowych znalezisk to tak zwane amulety ze zdobnymi przedstawieniami figuralnymi i napisami.

W nawarstwieniach kulturowych średniowiecznej Nysy znaleziono tysiące zwierzęcych fragmentów kostnych – są to w zdecydowanej większości pozostałości pokonsumpcyjne. Jednak kilkadziesiąt spośród nich to drobne przedmioty wytworzone z kości rogu, a także odpady poprodukcyjne. Wśród ciekawszych można wymienić kości i żeton do gry, grzebienie, szydła.

Wyroby kamienne to głównie zdobne elementy architektoniczne – renesansowe i barokowe znalezione w wykopach archeologicznych, oraz duży zbiór kul kamiennych – w dużej części gromadne znaleziska znalezione w rejonach dawnych fortyfikacji militarnych.

Oprac. Mariusz Krawczyk