Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Praca


Powiększenie

Muzeum Powiatowe w Nysie zatrudni Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Nazwa stanowiska: Asystent/Adiunkt
Dział: Historia sztuki/historia/archiwum
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki/muzealnictwa/historii,
 • zainteresowania zawiązane z historią Śląska w szczególności historią Nysy,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność o zbliżonym charakterze,
 • czynny udział w projektach wystawienniczych,
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym (minimum stopień B2),
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie,
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.


Mile widziane:

 • doświadczenie w naukowym opracowywaniu zbiorów,
 • doświadczenie na stanowisku archiwisty,
 • doświadczenie w pracy z programem katalogu naukowego MONA,
 • doświadczenie w pisaniu grantów,
 • publikacje naukowe z zakresu historii sztuki/historii,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość podstaw języka łacińskiego,


Opis stanowiska:

 • opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego MONA,
 • prowadzenie zadań zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Powiatowym w Nysie,
 • prowadzenie działalności naukowo-wystawienniczej (gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów, opracowywanie zasobów muzealnych; opracowywanie scenariuszy wystaw, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań, przeprowadzanie kwerend, przygotowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników lub innych publikacji wydawanych przez Muzeum Powiatowe w Nysie),
 • oprowadzanie po wystawach czasowych i stałych,
 • współprowadzenie Archiwum Zakładowego Muzeum Powiatowego w Nysie,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.


Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w jednym z najlepszych muzeów na Opolszczyźnie,
 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony),
 • stabilne warunki finansowe,
 • możliwość rozwoju naukowego (konferencje, szkolenia)


Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:
CV i list motywacyjny w terminie do 21 marca 2021 r.
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@muzeum.nysa.pl
Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami na podstawie przesłanych aplikacji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Powiatowe w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Bp. Jarosława 11.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Bp. Jarosława 11, 48-300 Nysa;
b) pocztą elektroniczną na adres info@muzeum.nysa.pl;
c) telefonicznie pod numerem 77 435 50 10 lub 77 433 20 83.

Inspektor ochrony danych.
W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@ckziu.nysa.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do pracy oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia naboru na wskazane stanowisko pracy w Muzeum Powiatowe w Nysie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami państwa danych osobowych będą: Starosta Nyski w imieniu organu prowadzącego Muzeum, którym jest Powiat Nyski oraz organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.
1. Do 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko w przypadku kandydata nieprzyjętego do pracy.
2. 10 lat licząc od daty zakończenia stosunku pracy w przypadku kandydata przyjętego do pracy.
3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Muzeum postępowania przed sądem pracy, jeśli roszczenie powstanie w terminie określonym w punkcie pierwszym.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do pracy danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do pracy oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru. Podanie danych o szczególnej sytuacji zdrowotnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie.